Đội ngũ nhân sự

 

Ban điều hành


NGUYỄN HUY CƯỜNG

Giám đốc

NGUYỄN HOÀNG HIỆP

Phó giám đốc

LƯU QUANG TUẦN

Phó giám đốc

TRỊNH THỊ HOA NHI

Kế toán trưởng

 

Sơ đồ tổ chức