Cụm Trang trại Điện gió BT Quảng Bình

  • Máy biến áp 220kV
  • Thiết bị nhất thứ 220kV/33kV
  • Tủ điều khiển bảo vệ và đo lường
  • Hệ thống thông tin viễn thông và SCADA
  • Xây dựng nhà trạm và đường dây 220kV
  • Tư vấn thiết kế, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh, đóng điện đưa công trình vận hành thương mại
Chủ đầu tư

Chủ đầu tư:

Công ty Cổ phần Điện gió BT1, Công ty Cổ phần Điện gió BT2, Công ty Cổ phần Điện gió BT3
Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện:

T7/2020 - T9/2021
Vị trí

Vị trí :

Tỉnh Quảng Bình
Tình trạng

Tình trạng :

Hoàn thành

Thông tin chi tiết dự án

Xây dựng trạm biến áp 220kV

Lắp đặt thiết bị nhất thứ, nhị thứ

Hệ thống trung tâm viễn thông SCADA