Nhà máy điện mặt trời Cẩm Hưng

  • Máy biến áp 110kV.
  • Thiết bị nhất thứ 110kV/22kV.
  • Tủ điều khiển bảo vệ và đo lường
  • Hệ thống thông tin viễn thông và SCADA.
  • Xây dựng nhà trạm và đường dây 110kV.
Chủ đầu tư

Chủ đầu tư:

GA Power solar park Cam Xuyen Ltd
Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện:

5/2020 – 12/2020
Vị tr

Vị tr:

Hà Tĩnh
Tình trạng

Tình trạng:

Đã hoàn thành

Thông tin chi tiết dự án

Tư vấn thiết kế, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh, đóng điện đưa công ình vận hành thương mại