Nhà máy điện mặt trời Cẩm Hưng

  • Chủ đầu tư: GA Power solar park Cam Xuyen Ltd
  • Thời gian thực hiện:5/2020 – 12/2020
  • Phạm vi cung cấp:
  • Máy biến áp 110kV.
  • Thiết bị nhất thứ 110kV/22kV.
  • Tủ điều khiển bảo vệ và đo lường
  • Hệ thống thông tin viễn thông và SCADA.
  • Xây dựng nhà trạm và đường dây 110kV.
  • Dịch vụ:
  • Tư vấn thiết kế, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh, đóng điện đưa công trình vận hành thương mại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.