Xây dựng hệ thống SCADA cho trạm 110 kV Mai Lâm

 

 Chủ đầu tư:   Ban Quản lý dự án lưới điện Hà Nội
 Thời gian thực hiện  6/2015 - 12/2016
 Phạm vi cung cấp

 Cung cấp, lắp đặt hệ thống SCADA, hệ thống thông tin viễn thông.

 Tiểu dự án: Xây dựng mới trạm AIS - TBA 110kV Mai Lâm - Dự án phân phối hiệu quả Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội.

Chia sẻ: