Xây dựng hệ thống giám sát tập trung (TNMS) cho hệ thống mạng truyền dẫn của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia

 

 

 Chủ đầu tư:   Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia
 Thời gian thực hiện:   06/2017 - 11/2017
 Phạm vi cung cấp:   Xây dựng hệ thống giám sát cho hệ thống mạng truyền dẫn
Chia sẻ: