Cung cấp thiết bị phục vụ vận hành hệ thống viễn thông EVN

 

 Chủ đầu tư:  Trung tâm viễn thông và công nghệ thông tin
 Thời gian thực hiện:  11/2016 - 12/2016
 Phạm vi cung cấp:  Mua sắm trang thiết bị truyền dẫn, nguồn dự phòng, thiết bị đo, máy nổ cho vận hành hệ thống viễn thông sử dụng quỹ ĐTXD năm 2016 của Trung tâm viễn thông và Công nghệ thông tin.
Chia sẻ: