Trang bị để thiết lập, tổ chức lại mạng truyền dẫn dùng riêng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

 

Chủ đầu tư Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Thời gian thực hiện 8/2015 – 11/2015
Phạm vi cung cấp

Thiết bị phần cứng

Server giám sát hệ thống truyền dẫn

EVN - Fujitsu RX300 S8.

Máy tính để bàn cài phầm mềm Client giám sát hệ thống truyền dẫn EVN – HP ProBook 640.

Máy tính xách tay phục vụ khai báo và QLVH - HP 406 G1.

Card quang STM-4 loại L4.2 – Coriant HiT 7035.

Card quang STM-4 – L4.2 - Siemens HiT7050.

Phần mềm quản lý hệ thống TNMS

Hệ điều hành Window server 2012.

Hệ điều hành Window 7 cho client.

Phần mềm SQL 2005.

Chạy chế độ Warm Stanby – Coriant.

Hệ thống phần mềm giám sát (Bao gồm 1+1 cho Core+Net Server và 04 Clients)

Phần mềm TNMS Core Server V.14.x + Netserver.

Chia sẻ: