Xây dựng hệ thống viễn thông và SCADA cho TBA 220kV Tuyên Quang

 

Chủ đầu tư Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc
Thời gian thực hiện 7/2013 – 9/2013
Phạm vi cung cấp Lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị, hoàn thiện kết nối, cấu hình và chạy thử hệ thống thông tin viễn thông và SCADA

 

Chia sẻ: