Lắp đặt và Thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống thông tin và SCADA cho TBA 220 kV Sơn La và nhánh rẽ

 

Chủ đầu tư Ban QLDA Các công trình điện Miền Bắc – Tổng công ty truyền tải điện Quốc Gia
Thời gian thực hiện 2/2011 – 9/2011
Phạm vi cung cấp Lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống thông tin và scada

 

Chia sẻ: