Xây dựng hệ thống viễn thông và SCADA Trạm biến áp 220kV Kim Động

 

Chủ đầu tư Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc
Thời gian thực hiện 8/2014 – 12/2014
Phạm vi cung cấp Xây lắp hệ thống Thông tin và SCADA của TBA 220kV Kim Động, bao gồm cả tiếp nhận và vận chuyển VTTB

 

Chia sẻ: