Dự án xây dựng hệ thống thông tin nội bộ - Tổng công ty phát điện 2

Dự án xây dựng hệ thống thông tin nội bộ - Tổng công ty phát điện 2

Chủ đầu tư: Tổng công ty phát điện 2
Thời gian thực hiện: 7/2014 - 9/2014
Dự án cung cấp lắp đặt hệ thống thông tin thị trường điện - Tổng công ty phát điện 1

Dự án cung cấp lắp đặt hệ thống thông tin thị trường điện - Tổng công ty phát điện 1

Chủ đầu tư: Tổng công ty phát điện 1
Thời gian thực hiện: 09/2015 - 01/2016
Cung cấp và lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc nội bộ - Tổng công ty phát điện 1

Cung cấp và lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc nội bộ - Tổng công ty phát điện 1

Chủ đầu tư: Tổng công ty phát điện 1
Thời gian thực hiện: 03/2015 - 08/2015
Nhà máy thuỷ điện Bắc Hà

Nhà máy thuỷ điện Bắc Hà

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thuỷ điện Bắc Hà
Thời gian thực hiện: 11/2011 - 06/2012