Dự án thiết lập nút tập trung thông tin chính tại tòa nhà 11 Cửa Bắc

Dự án thiết lập nút tập trung thông tin chính tại tòa nhà 11 Cửa Bắc

Chủ đầu tư: Tập đoàn điện lực Việt Nam
Thời gian thực hiện: 10/2014 - 1/2015
Dự án xây dựng hệ thống thông tin nội bộ - Tổng công ty phát điện 2

Dự án xây dựng hệ thống thông tin nội bộ - Tổng công ty phát điện 2

Chủ đầu tư: Tổng công ty phát điện 2
Thời gian thực hiện: 7/2014 - 9/2014
Cung cấp lắp đặt hệ thống thông tin thị trường điện - Tổng công ty phát điện 1

Cung cấp lắp đặt hệ thống thông tin thị trường điện - Tổng công ty phát điện 1

Chủ đầu tư: Tổng công ty phát điện 1
Thời gian thực hiện: 09/2015 - 01/2016
Cung cấp và lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc nội bộ - Tổng công ty phát điện 1

Cung cấp và lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc nội bộ - Tổng công ty phát điện 1

Chủ đầu tư: Tổng công ty phát điện 1
Thời gian thực hiện: 03/2015 - 08/2015
Xây dựng hệ thống viễn thông và SCADA cho Nhà máy Thủy điện Bắc Hà

Xây dựng hệ thống viễn thông và SCADA cho Nhà máy Thủy điện Bắc Hà

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thuỷ điện Bắc Hà
Thời gian thực hiện: 11/2011 - 06/2012