Dự án trạm biến áp 220kV Ngũ Hành Sơn và đường dây 220kV Đà Nẵng – Quận 3

Dự án trạm biến áp 220kV Ngũ Hành Sơn và đường dây 220kV Đà Nẵng – Quận 3

Chủ đầu tư: Công ty truyền tải điện 2
Thời gian thực hiện: 8/2015 - 3/2016
Dự án trạm biến áp 110kV Thanh Oai và nhánh rẽ

Dự án trạm biến áp 110kV Thanh Oai và nhánh rẽ

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án lưới điện Hà Nội
Thời gian thực hiện: 7/2015 - 9/2015
Dự án trang bị để thiết lập, tổ chức lại mạng truyền dẫn dùng riêng

Dự án trang bị để thiết lập, tổ chức lại mạng truyền dẫn dùng riêng

Chủ đầu tư: Tập đoàn điện lực Việt Nam
Thời gian thực hiện: 8/2015 - 11/2015
Mua sắm vật tư thiết bị dự phòng phục vụ vận hành hệ thống viễn thông dùng riêng

Mua sắm vật tư thiết bị dự phòng phục vụ vận hành hệ thống viễn thông dùng riêng

Chủ đầu tư: Tập đoàn điện lực Việt Nam
Thời gian thực hiện: 4/2015 - 7/2015
Dự án thiết lập nút tập trung thông tin chính tại tòa nhà 11 Cửa Bắc

Dự án thiết lập nút tập trung thông tin chính tại tòa nhà 11 Cửa Bắc

Chủ đầu tư: Tập đoàn điện lực Việt Nam
Thời gian thực hiện: 10/2014 - 1/2015
Dự án xây dựng hệ thống thông tin nội bộ - Tổng công ty phát điện 2

Dự án xây dựng hệ thống thông tin nội bộ - Tổng công ty phát điện 2

Chủ đầu tư: Tổng công ty phát điện 2
Thời gian thực hiện: 7/2014 - 9/2014
Dự án cung cấp lắp đặt hệ thống thông tin thị trường điện - Tổng công ty phát điện 1

Dự án cung cấp lắp đặt hệ thống thông tin thị trường điện - Tổng công ty phát điện 1

Chủ đầu tư: Tổng công ty phát điện 1
Thời gian thực hiện: 09/2015 - 01/2016
Cung cấp và lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc nội bộ - Tổng công ty phát điện 1

Cung cấp và lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc nội bộ - Tổng công ty phát điện 1

Chủ đầu tư: Tổng công ty phát điện 1
Thời gian thực hiện: 03/2015 - 08/2015
Nhà máy thuỷ điện Bắc Hà

Nhà máy thuỷ điện Bắc Hà

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thuỷ điện Bắc Hà
Thời gian thực hiện: 11/2011 - 06/2012