Xây dựng hệ thống giám sát, điều khiển xa 5 trạm 100 kV Ninh Bình, Tam Điệp, Kim Sơn, Nho Quan, X18

 Chủ đầu tư:   Tổng Công ty điện lực Thành phố Hà Nội
 Thời gian thực hiện:   05/2017 - 01/2018
  Phạm vi cung cấp:  Cung cấp vật tư thiết bị, phần mềm và thi công
Chia sẻ: