Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt VTTB Thông tin liên lạc và SCADA trạm 220kV Hòa Khánh Huế

Chủ đầu tư:  Công ty Truyền tải điện 2
Thời gian thực hiện:  11/2015 – 04/2016
Phạm vi cung cấp: Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt VTTB Thông tin liên lạc và SCADA dự án “treo dây mạch 2 đường dây 220kV Hòa Khánh – Huế”
Chia sẻ: