Xây dựng hệ thống viễn thông và SCADA trạm E1.10 Văn Điển

 

 Chủ đầu tư:  Trung tâm điều độ hệ thống điện thành phố Hà Nội
 Thời gian thực hiện:  12/2015 - 01/2016
 Phạm vi cung cấp:    Nâng cấp hệ thống DCS tại trạm E1.10 Văn Điển
  • Cung cấp thiết bị SCADA, vật liệu SCADA/DCS, phần mềm hệ thống (toàn bộ hệ thống điều khiển trạm
  • Cung cấp dịch vụ: Đào tạo, lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh, cấu hình hiệu chỉnh trạm, khai báo trung tâm, xây dựng cơ sở dữ liệu, kiểm tra tín hiệu SCADA tại trạm point to point, Kiểm tra tín hiệu SCADA từ trạm về trung tâm điều khiển từ xa End to End về A1, Kiểm tra tín hiệu SCADA từ trạm về trung tâm điều khiển từ xa End to End về B1
Chia sẻ: