Tư vấn thiết kế, xây lắp, cung cấp VTTB, đào tạo và chuyển giao hệ thống SCADA - Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn

 

 Chủ đầu tư:  Trung tâm tư vấn và phát triển điện
 Thời gian thực hiện:    06/2017 - 12/2017
 Phạm vi cung cấp:   Tư vấn, thiết kế, xây dựng, xây lắp, thi công, tiền nghiệm thu và nghiệm thu (bao gồm trước khi và bắt đầu vận hành), đào tạo và chuyển giao hệ thống SCADA cho nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn
Chia sẻ: